Salg- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse
De almindelige salgs og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om salgs og levering af produkter og ydelser til erhvervskunder.

2. Produkter og specifikationer
Produkterne skal overholde de specifikationer, der er aftalt med kunden. Produkterne overholder de love og regulativer der er gældende på det pågældende marked. Loevschall er ansvarlig for at produkter overholder almindelig viden og praksis for den enkelte produkttype.

2.1 Varemodtagelse 
Kunden er forpligtet til at foretage indgangskontrol: Hvis leverancen afvises skal kunden meddele Loevschall dette straks (inden for 5 arbejdsdage) og levere de informationer Loevschall har behov for i forbindelse med behandlingen af den afviste leverance; forsømmer han dette, mister kunden retten til at reklamere over denne afvigelse. Produkterne lever op til ISO 2859 General inspektions niveau II med følgende AQL værdier:

Kritisk fejl: 0  Væsentlig fejl: 1,0 Mindre fejl: 4,0

Leverancen anses for at være godkendt, hvis indgangskontrollen godkendes i henhold til ISO 2859.

2.2 Godkendte leverancer
Findes der afvigende produkter enten under indgangskontrollen eller senere vil disse enten blive genbearbejdet, erstattet eller krediteret, hvis kunden straks (max 5 arbejdsdage) efter at have identificeret afvigelsen henvender sig til Loevschall, undlader kunden dette vil reklamationen blive afvist.

3. Pris og betaling
Selskabets betalingsbetingelser er anført i tilbuddet og på fakturaen.

4. Forsinket betaling
Ved for sen betaling beregnes rente med den til enhver tid gældende rentesats. Renten tilskrives kontoen månedligt. Kontoudtog udskrives mod gebyr.

5. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelse
Ethvert tilbud fra Loevschall er gældende i 30 dage med mindre andet er nævnt i tilbuddet. Hvis tilbuddet accepteres senere end 30 dage efter afgivelse er Loevschall ikke forpligtet til at overholde tilbuddet. Alle ordrer noteres til de på leveringsdagen gældende priser i danske kroner. Pris- og leveringstilsagn er under forbehold for strejke, lockout og anden force majeure, som Selskabet ikke er herre over. Priser er ekskl. moms, glødelampeafgift og lignende offentlige afgifter. De opgivne leveringstider er efter bedste skøn og med forbehold for rimelige tidsoverskridelser. Selskabets ansvar for tab, som Køber måtte lide, som følge af forsinkelse eller manglende levering, kan aldrig over-stige 10% af ordresummen. Leverancen anses solgt ab lager/fabrik Randers.

5.1 Ordrer
Alle ordrer skal indeholde:
Ordrenummer, Varenummer, Produktbeskrivelse, Mængde, Leveringsdato, Pris, Leveringsadresse, Leveringsbetingelser.

6. Levering
Loevschall leverer alle solgte produkter i henhold til leveringsbetingelserne.

6.1 Leveringstiden
Loevschall leverer produkterne til den aftalte tid. Loevschall kan leverer før tid, med mindre andet er aftalt.

7. Forsinket leverance
Loevschall vil informere kunden hvis leveringstiden ikke kan overholdes. Loevschall vil meddele kunden om årsagen til forsinkelsen og samtidig give en ny leveringstermin.

8. Returneringer 
Kunden kan ikke returnere produkter. Hvis kunden reklamerer over en leverance og reklamationen accepteres af Loevschall, kan de produkter der reklameres over sendes retur efter aftale. Kunden er da forpligtet til straks at sende produktet retur, senest 5 arbejdsdage efter reklamationen er identificeret. Loevschall bærer omkostningerne ved og risikoen for transporten af returvarer, hvis reklamationen accepteres.

9. Garanti
Loevschall garanterer at produkterne er leveret fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse, garantien er gældende i 2 år. Garantien dækker ikke:
• Sliddele
• Hvis der er foretaget ændringer/reparationer, medmindre disse er foretaget af Loevschall.
• Hvis ikke retningsliner eller almindelig praksis ikke er fuldt under installation, brug og vedligehold.
Hvis kunden opdager en afvigelse i garantiperioden, skal han straks skriftligt meddele Loevschall dette. Undlader kunden dette borfalder garantien på denne afvigelse.

10. Ansvar
Loevschall er ikke ansvarlig for indirekte tab herunder tab af produktion, salg og fortjeneste, tid eller goodwill.

10.1 Force majeure
Uanset hvad der ellers er aftalt er Loevschall ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure.
(force majeure: forhold der ikke kan kontrolleres af Loevschall og som Loevschall ikke har eller burde have forudset, da aftalen blev indgået.)

11. Kvalitetsomkostninger
Loevschall dækker kun de direkte omkostninger i tilfælde af afvigende produkter. Kunden er forpligtet til straks at sende Loevschall en reklamation. Undlader kunden dette bortfalder Loevschalls forpligtelser. Loevschall accepterer ikke en månedlig, halv årlig eller årlig opgørelse over returvarer eller andre omkostninger.

12. Gældende ret og værneting
Gældende ret: Partners samhandel er i alle tilfælde underlagt dansk ret. 
Værneting: Enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med partnernes samhandel, skal afgøres ved dansk domstol.